Bizi Sosyal Medyada Takip Edin

Besteciler

18. yüzyılın ikinci yarısında ve 19. yüzyılın başlarında yaşamış Türk mûsikîsi bilgini ve bestekarıdır. 1765 yılında Yenikapı Mevlevîhanesi yakınlarında bir evde doğmuştur. Babası Yenikapı Mevlevîhanesi şeyhlerinden Kütahyalı Ebu Bekir Dede Efendi (1705-1775), annesi Kutb-ı Nayî Şeyh Osman Dede’nin kızı Saîde hanımdır. Ağabeyi Ali Nutkî Dede, küçük kardeşi ise Abdürrahim Künhî Dede’dir.
1882 yılında İstanbul’da doğdu. 1908 yılında İsmail Hakkı Bey’in başkanlığında bazı arkadaşları ile “Mûsikî-i Osmanî Cemiyeti”ni kurdu. 1939’da Ankara Radyosu’nda göreve başlayan Kopuz, radyoda şeflik de yaptı. Çok sayıda saz eseri ve sözlü eser bestelemiştir.1968 tarihinde Ankara’da öldü.
1 Temmuz 1936 tarihinde İstanbul’un Şehremini semtinde doğdu. 1959’da İzmir Radyosu’nun sınavını kazanarak ses sanatçısı olarak göreve başladı. Ayni yıl içinde solist, bir diğer sınavla da “Birinci sınıf ses sanatkarı” unvanını aldı. 1976’da İstanbul Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Öğretim Üyeliği’ne getirildi. Dini ve din dışı olmak üzere; ilahi, durak, beste, ağır semai, yürük semai, şarkı
1925 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Radyosu’ndaki tanbur sanatçılığının yanı sıra, 1956 yılından bu yana; Kadınlar, Erkekler Topluluğu ve Klâsik Koro gibi topluluklarda şeflik yapmıştır. Ferit Sıdal’ın bestekârlık sahasındaki çalışmaları 1951 yılında başlamış olup, ilk eseri Şehnâz Makamında bir saz semaisidir. Yüzün üzerinde saz ve söz eseri bestelemiştir.
1936 yılında Kastamonu’nun Araç ilçesinde doğdu. Değişik formlarda 3OO’ün üzerinde eser besteledi. Besteciliği kadar tamburiliği de önemlidir. Üniversitelerde ve konservatuarlarda öğretmenlik yapmıştır. Akademik çalışmalarını sürdürmektedir.
1906 yılında Edirne’de doğdu. Uzun yıllar Üsküdar Mûsikî Cemiyeti’ne başkanlık etti. Eserlerinde geleneksel şarkı bestekârlığının kurallarına bağlı oluşu ile dikkati çeker ve Makamların seyir ve karakterini belirtmesi yönünden kusursuz gibidir. Bilinen eserleri üç saz semaisi ile doksan kadar şarkıdan ibarettir. 1985 tarihinde öldü.
(1873-1943). Ermeni asıllı besteci Bursa’da doğdu. Müziğe, 8 yaşında bir Ermeni Kilisesi’nde ilâhi okuyarak başladı. 1884 yılında Hacı Ârif Bey, sesinin güzelliği Bursa sınırlarını aşan Bimen’i dinlemeye gitmiştir. Hacı Ârif’in tavsiyesi üzerine besteci 1887 yılında İstanbul’a gitti. Bu şehre ilk geldiğinde Ermeni bir bankerin yanında kâtiplik yaparak ve kilise de ilâhi okuyarak geçindi. Hagopos Kıllıyan
KLASÎK Türk mûsikîsinin en büyük mûsikîşinas ve en üstat bestekarlarından Hafız Mehmed Zekâî Dede ile eşi Fatma Hanım’ın oğlu olan Ahmed Efendi, 1869 yılında İstanbul’da Eyüp’de Cedîd Ali Paşa mahallesinde doğdu. 1914 yılında, İstanbul şehremanetine bağlı olan Darü’l-Bedayî mûsikî kısmına muallim-i evvel (baş muallim) olmuş, iki yıl sonra Darü’l-Bedayî’nin mûsikî bölümü kaldırılmış ve 1916’da Darü’l-Elhan
Avni Anıl 23 Nisan 1928 tarihinde İstanbul’un Selimiye semtinde dünyaya geldi Avni Anıl bestecilik çalışmalarına 1950li yıllarda başladı ve ‘Sordular Mecnuna Leyla’nın Saadethanesin’ adlı ilk eseri Ankara Radyosu’da yayınlandı. O yıllarda besteleri birçok usta musikişinas tarafından beğenildi ve icra edildi. Bestekarlığı son dönem bestecileri arasında özgün yapısıyla anılmaktadır.
1794 yılında doğduğu tahmin edilmektedir III. Selim ve II. Mahmud devirlerinin ünlü tanbur sanatçısı ve bestekarıdır. Enderun’da yetişmiş, iyi bir tanburî olmuş ve bestelediği eserlerle de ün yapmıştır. Dilküşa ve Şevkaver makamlarını icad etmiş olan bu sanatçının zamanımıza ancak birkaç eseri kalmıştır. Arif Mehmed Ağa, 1843 yılında ölmüştür.
Arif Sami Toker 4 Nisan 1926 tarihinde Gelibolu’da dünyaya geldi. İstanbul Belediye Konservatuarı öğrenim gördü. 1950 yılında amatör ses sanatkarı olarak İstanbul Radyosu’nda göreve başlayan Toker daha sonra ‘İzmir Radyosu Müzik Yayınları Şefliği’, ‘Ankara Radyosu Müzik Yayınları Şefliği’, ‘İstanbul Radyosu Müzik Müdürlüğü’ görevlerini üstlendi. Sesinin güzelliği çocukluk yaşlarında dikkat çeken Arif Sami Toker, Saadettin Kaynak,
1938’de İstanbul’da doğdu. Batılı anlamda ilk ud metodu ile Türk mûsikîsi üzerine sayısız makalenin yazarıdır. Bestelediği eserlerin sayısı 500 civarındadır ve bunların içinde kendi terkîbi olan Şedd-i sabâ, Zâvil-Aşîran ve Gülbûse makamlarındaki klasik fasıllar; Bayatî-Araban, Evcâra, Zâvil-Aşîran ve Nişâburek makamlarında Mevlevî Ayinleri eserlerinden bazılarıdır. Türk müzikolojisinin gelişmesi için çok çaba harcamış ve bu alanda eserler
Türk Sanat Musikisi çevrelerinde Derviş İsmail, Dede, Dede Efendi, Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi, İsmail Dede gibi isimlerle anılan bu dahi müzisyen, 9 Ocak 1778 tarihinde İstanbul’da doğdu. Mevlevi tarikatına girdi. Dede’nin bestelediği 7 adet Mevlevi ayini vardır. Bunun dışında saz eserleri, din dışı formlarda Kâr , kâr-ı nâtık, beste, ağır semâi, yürük semâi, şarkı, türkü,
1 Mart 1926 ‘da Kilis’de doğdu. Annesi Enver Hanım, babası Hacı Cemil Efendi’dir. Uzun yıllar tıp doktorluğu yapmıştır. Alâeddin Yavaşca’nın dini ve din dışı, saz ve söz eseri olarak dört yüz elliyi aşkın bestesi vardır. Ayin-i Şeriften, çocuk şarkısına uzanan geniş bir bestekârlık yelpazesine sahiptir.
İstanbul’da doğdu. 1898’de Mekteb-i Hukuk-i Şâhâne’yi birincilikle bitirdi. Çok sayıda tasavvufi eser kaleme aldı.1890 yılında bestelediği Karcığar-Yürük Aksak şarkısı ilk bestesidir. Konuk’un bilinen eserleri toplam 41 parçadır.
Azerbeycan’ın Merâga şehrinde doğdu. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Verilen tarihler tahminlere dayanır ve 1353 ile 1360 arasında değişir. Çok ilgi çekici ve fırtınalı bir hayat sürmüştür, hayat hikâyesinin büyük bir bölümü bilinmektedir.